Cam Kết Đào Tạo

  • Giao tiếp ở mức độ cơ bản sau Comnbo 1,2
  • Giao tiếp ở mức độ tự tin sau Combo 1,2,3
  • Giao tiếp ở mức độ thành thạo sau Combo 1,2,3,4

Đảm bảo các chương trình ngoại khóa được tổ chức hằng tháng nhằm tạo sân chơi và nâng cao trình độ tiếng Anh cho học viên.

Học viên IRIS được học lại miễn phí nếu muốn nắm vững kiến thức hơn.
Được đội ngũ Care Off chăm sóc kỹ lưỡng về kiến thức và kỹ năng khi đăng ký học.

Tư vấn lộ trình học Đăng ký học thử Đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh Nhận tài liệu tiếng Anh Khác
Close